Eğitim Başlıkları ve Paketler

Porto

e4734.com Eğitimleri

Eğitim Başlıkları ve Paketler

01

baŞlangIÇ sevİyesİ

Bu eğitim, kamu ihalelerine giriş niteliğinde olup konuyla ilgili hiçbir bilgisi ve tecrübesi olmayanlara kamu ihale mevzuatı hakkında genel bilgi sunmaktadır. Kamu ihale mevzuatı konusunda uzmanlaşmak isteyenler için birinci adımı teşkil eden bu eğitimin içeriği aşağıda verilmektedir:


• Kamu İhalesi Nedir?
• Kamu İhale Mevzuatının Kapsamı Nedir?
• Kamu İhalelerinde Temel İlke ve Kurallar
• Sık Kullanılan Kavramlar
• İhale Süreci

Kamu ihalelerinin mal, hizmet veya yapım işlerine göre farklılık göstermeyen dolayısıyla bütün alım türlerini ilgilendiren ortak konuları bu eğitimin kapsamına girmektedir. Bu çerçevede ihalle usulleri ve doğrudan temin, aşırı düşük teklifler, ihaleye katılmaktan yasaklama gibi başlıklar anlatılmakta, böylece orta ve ileri düzey eğitimlere geçmeyi planlayan kişiler için sağlam bir temel oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitimin içeriğini gösteren başlıklar aşağıdaki gibidir:


• Kamu İhale Kanunun Kapsam ve İstisnaları
• İhale Usulleri ve Doğrudan Temin
• İhale Dokümanı ve Dokümanda Değişiklik Yapma Yöntemi (Zeyilname)
• İstekliler Tarafından Verilecek Belgelerin Sunuluş Şekli
• Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekil Şartları ile Geçici Teminat
• Ortak Girişimler
• İhaleye Katılımda Yeterlik
• Teklif Değerlendirmesi-İlk Oturum
• Teklif Değerlendirmesi-Kapalı Oturum
• Aşırı Düşük Teklifler
• İhalelerde Fiyat Dışı Unsur Kullanılması ve Bu Unsurların Değerlendirilmesi
• İhalelere Yönelik İdari Başvurular
• İhalelere Katılmaktan Yasaklama
• İhalenin İptali
• Kamu İhale Sözleşmesinin İmzalanması

02

orta sevİye

Bu eğitimde mal alımı ihalelerine özgü ihale işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Yaklaşık maliyet, teknik şartnameler, numune değerlendirmesi gibi konular bu eğitimde yer almaktadır. Eğitimin içeriğini gösteren başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Mal Alımı Kavramı Ve Mal Alımı İhalelerine Özgü Kavramlar
• Teknik Şartname
• Yaklaşık Maliyet
• Yeterlik Kurallarının Tespiti
• Ekonomik Ve Mali Yeterlik Belgeleri
• Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri
• Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler
• İş Deneyimini Gösteren Belgeler
• Satış Yeterliğine İlişkin Belgeler
• Üretim Yeterliğine İlişkin Belgeler
• Kalite Yeterliğine İlişkin Belgeler
• Teknik Şartnameye Uygunluk Belgeleri İle Buna İlişkin İşlemler
• Fiyat Avantajı Uygulaması
• İhalenin Sonuçlandırılması

Hizmet ihalelerine özgü ihale işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan hizmetlerin yanı sıra hizmet ihalelerine özgü eşit teklifl ve yeterlik değerlendirmesi kuralları gibi konularda bilgi verilmektedir. Eğitimin içeriğini gösteren başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Hizmet Alımlarının Tanımlanması
• Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları
• Yaklaşık Maliyet
• Yeterlik Kurallarının Tespiti
• Ekonomik Ve Mali Yeterlik Belgeleri
• Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler
• İş Deneyimini Gösteren Belgeler
• Kalite Belgeleri İle Makine Teçhizata İlişkin Belgeler
• Aşırı Düşük Teklifler
• Eşit Tekliflerin Değerlendirilmesi

Yapım işleri ihalelerine özgü ihale işlemler hakkında bilgi verilmektedir. Yapım işleri ihaleleri bağlamında yaklaşık maliyet, iş deneyim belgeleri, teklif değerlendirmesi ve aşırı düşük teklifler gibi konularda bilgi verilmektedir. Eğitimin içeriğini gösteren başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Yapım İşlerinin Tanımlanması
• Yapım İşleri İhalelerinde Hazırlık Süreci
• Yaklaşık Maliyet
• Yeterlik Kurallarının Tespiti
• Ekonomik Ve Mali Yeterlik Belgeleri
• Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Belgeler
• İş Deneyim Belgelerine İlişkin Genel Kurallar
• İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi
• İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi Ve Benzer İş Kavramı
• Kalite Belgeleri İle Makine Ekipmana İlişkin Belgeler
• Aşırı Düşük Teklifler
• İhalenin Sonuçlandırılması

Kamu ihalelerinde oldukça sık yapılan bir işlem olan doğrudan temin hakkında oldukça detaylı aktarımlar yapılmaktadır. Ayrıca bu eğitimde doğrudan teminle ilgili sık sorulan sorulara yanıt verilen özel bir bölüm de bulunmaktadır. Eğitimin içeriğini gösteren başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Doğrudan Teminin Tanımlanması Ve Alım Usulü
• Tek Kişiden Yapılan Alımlar, Yani 22 A Ve B Alımları
• Uyum Ve Standardizasyon Alımları Ve Bu Konuyu Düzenleyen 22/C Maddesi
• Parasal Limit Altı Alımlar İle Temsil Giderleri İle İlgili 22/D Alımları
• Diğer Doğrudan Temin Başlıkları
• Doğrudan Temin İşleminde Akla Gelebilecek Genel Sorular

03

İlerİ sevİye
(tematİk eĞİtİmler)

Hizmet alımı ihalelerine ilişkin teklif verme ve değerlendirme dahil olmak üzere bazı kurallar, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmetle ilgili olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir. Hizmet ihalelerinin özel bir türü olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerle ilgili dikkat edilmesi gereken konular bu eğitimde işlenmektedir.

Kamu ihalelerinde en fazla uyuşmazlık çıkaran başlıklardan birisi olan aşırı düşük teklif uygulamaları hakkındaki mevzuat ve uygulamalara dair bilgi verilmektedir. Bu kapsamda uygulamanın niteliği, aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve açıklanmasına ilişkin prosedürlere odaklanılmaktadır.

Kamu ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra idarelerin ve yüklenicilerin dikkat etmesi gereken kurallar bu eğitim başlığında aktarılmaktadır.

Kamu ihalelerine özgü hak arama yöntemi olan şikayet ve itirazen şikayet hakkında bilgi verilmektedir. Bu sayede ayrıntılı usul kuralları ilgililere aktarılmaktadır.

Özü itibariyle bir idari yaptırım olan yasaklama işlemleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda yasak fiil ve davranışlar ile yasaklama usulü anlatılmaktadır.

Kamu ihale hukuku ile ceza hukukunu ilgilendiren bir alan olan ihaleye fesat karıştırma hakkında bilgi verilmektedir. Bu sayede gerek idare görevlilerinin gerekse isteklilerin cezai sorumluluklarının kapsamı aktarılmaktadır.

04

İLERİ sevİye
(sektÖrel eĞİtİmler)

Malzemeli yemek alımlarındaki ihale süreci bu sektöre özel örnek ve uygulama önerileriyle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.

Çöp toplama alımlarındaki ihale süreci bu sektöre özel örnek ve uygulama önerileriyle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.

Özel güvenlik alımlarındaki ihale süreci bu sektöre özel örnek ve uygulama önerileriyle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.

Tıbbi malzeme ve cihaz alımlarındaki ihale süreci bu sektöre özel örnek ve uygulama önerileriyle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.

Bilgisayar yazılımları ve elektronik belge yönetim sistemleri gibi bilişim sektörü alımlarındaki ihale süreçleri bu sektöre özel örnek ve uygulama önerileriyle zenginleştirilerek aktarılmaktadır.